blog*spot
get rid of this ad | advertise here

سقوط برهنه

ایمیلبايگانی
۱۰/۰۹/۱۳۸۷
 

دفاع از صلح و امنیت جانی شهروندان فلسطین و اسرائیل جز با تقبیح آتش افروزان و جنگ طلبان از هر دو طرف ممکن نیست.من واقعا هیجان بلاگرهای ایرانی و همچنین مسلمانان نقاط مختلف دنیا در تقبیح یکطرفه اسرائیل را نمی فهمم.از عدم تمدید آتش بس توسط حماس و موشک باران اسرائیل و کشته شدن غیرنطامیان اسرائیلی چرا کسی حرفی نمی زند؟کسب و توسعه صلح جز با تقبیح جنگ و خشونت از جانب هر گروه یا کشورمحقق نخواهد شد .به نظر من کسانی که فقط از فلسطینیان یا فقط از اسرائیل دفاع میکنند به فکر مردم و غیرنطامیان فلسطین و اسرائیل نیستند و درک شان از صلح ناقص و عصبی است.دفاغ از امنیت جانی شهروندان هر کشوری باید فارغ از عملکرد تهاجمی یا تدافعی کشور متبوع شان باشد.
صلح برای همه انسانهاست نه برای برخی آنهم به تشخیص ما! دفاع واقعی از صلح دفاعی فراگیر و استثنانابذیر است. تقبیح خشونت نیز!