blog*spot
get rid of this ad | advertise here

سقوط برهنه

ایمیلبايگانی
۱۲/۱۷/۱۳۸۷
 
روز جهانی زن بر زنان و مردان مبارک!
امید شخصی من ورود هر چه موثرتر زنان در عرصه های مدیریتی در اقتصاد و سیاست می باشد،دوری و جدایی زنان از سیاست و اقتصاد یعنی دو عرصه واقعا موجود و موثر برای کنش انسانی،به معنای فقدان دیالوگ جنسیت ها و همچنین فقدان یا ضعف قدرت برای مدیریت اجتماعی و سپس مدیریت گلوبال است.اینکه فعالیت زنان محدود به واکنشهای اعتراضی است به نظر من از فقدان قدرت در عرصه اقتصاد و سیاست ناشی می شود و درست تر می دانم که زنان توجه خودشان را بازتوزیع قدرت در این عرصه ها معطوف کنند.