blog*spot
get rid of this ad | advertise here

سقوط برهنه

ایمیلبايگانی
۵/۰۸/۱۳۸۷
 
اورهان عزیز زنده بمان!

فامیل ام نیست،دوست ام هم نیست،ولی آشنام هست از آن زود-آشناهای دیریافته ،انسانی کمیاب که زندگی مادی و دارایی اش را وقف صداقت و انسان دوستی اش کرده...خوشحالم که چنین انسانی را شناخته ام و در برابر دیگرانی که قادر به درک صداقت و خوبی های او نبودند ازش دفاع کرده ام...گاهی که فکر میکنم حالم از آدمهایی که همه چیز را با میزان دارایی-نداری ،هوشمندی-بیهوشی،توانایی-ناتوانی می سنجند به هم می خوره،آدمهایی که قادر به درک خوبی و درستی نیستند چون ابزار درکش را در چارچوب فکریشان ندارند
اون الان در حال کماست و در واقع در حال گذر از زندگی...دکترها با درصد زیادی از زنده موندنش قطع امید کرده اند،خیلی براش ناراحتم...دلم می خواد تمام انرژیهای خوب دنیا الان جمع بشن و وارد کالبد او بشوند برای بازگرداندنش...ای کاش زنده بمونه...اورهان نازنین زنده بمان!