blog*spot
get rid of this ad | advertise here

سقوط برهنه

ایمیلبايگانی
۱۰/۲۵/۱۳۸۴
 

ما متوسط ها
جایی در میانه زاده شده ایم
با صدایی متوسط ناله کردیم
با حوله ای متوسط
نه گران نه ارزان
پیچیده شدیم
خودمان را بالا نکشیدیم
اما سقوط هم نکردیم
جایی در انتها
و جایی در آغاز را تهی گذاشتیم
گوشه هامان شکسته نخواهند شد
ما متوسط ها
در نیمروز می خوریم
وسط میز می نشینیم
در میانه ی فهرست ها می آییم
میان صحبت به حرف می آییم
در میانه ی میان مان
کمربند می بندیم
نقطه ای میان پیشانی مان هست
ما متوسط ها
سیب را از وسط گاز می زنیم
ما متوسط ها
وقتی نه پیر و نه جوانیم ازدواج می کنیم
ما متوسط ها
در میانه ی زندگی مان
لانه ای متوسط بنا می کنیم
نه چندان با شکوه نه چندان حقیر
ما متوسط ها
نه چندان باهوش نه چندان خنگ
نه چندان قوی نه چندان ضعیف
ما متوسط ها
نه چندان بزرگ نه چندان خرد
نه چندان تقصیرکار نه چندان بی تقصیر
ما متوسط ها
در میانه ی زندگی
گذران متوسطی داریم
در میانه ی این سده
و در میانه ی میانه ی میانه
می آموزیم
ما متوسط ها
و هرگز در پایان راه نمی ایستیم
و از آغاز آغاز نمی کنیم
اما می مانیم
جایی در میانه ؛
ما متوسط ها
در میانه ی جهان گام برمی داریم.
*شعر از Eqrem Basha، برگرفته از سایت کتاب شعر