blog*spot
get rid of this ad | advertise here

سقوط برهنه

ایمیلبايگانی
۱۱/۲۴/۱۳۸۴
 

دنیایی خاص؛ برای تو و من

پیوندی خاص ,و نادیدنی بین من وتو،

ما را در پیله خودش در برگرفته است

با ولعی خاص در بطن خود می پروراند

انگشتانی بسان الیاف طلای مذاب بر روی ما گسترده است

و به آرامی ما را به-هم آمیخته ،در دل خود جای داده است

و چونان رشته هایی ابریشمین ، ما را محکم نگاه داشته است،

...

گرچه، یک رشته در طول زمان ممکن است از هم گسسته شود

اما او یک رشته نو خواهد تنید

تا ما را به هم نزدیکتر کند ، ما را مستحکم تر بدارد؛

در دنیایی خاص؛دنیایی که "ما" به آن تعلق داریم.

Sheelagh Lennon