blog*spot
get rid of this ad | advertise here

سقوط برهنه

ایمیلبايگانی
۸/۱۵/۱۳۸۴
 

دانش بنیادی در یک رشته ، جزء اصلی تفکر انتقادی است.توانایی و زمینه مستعد برای فکر کردن ممکن است ذاتی باشد، اما راههای ویژه فهمیدن جهان، آموختنی است.
افراد متخصص در هر رشته برای تجزیه وتحلیل اطلاعات ازچهارچوبی مشخص برخوردارند و ساختاری برای درک امور و سازماندهی تجربیات دارند.
بی تردید؛ تخصص از لوازم تفکر انتقادی است.
نکته: بر همین اساس ، و با اندیشه در نسبت تفکر انتقادی وتخصص ،می توان اهمیت توجه به سنت و لزوم برکشیدن نقدهای اساسی از درون سنت ؛ به سنت و به قصد تحول را یادآور شد. امری که معمولا در تدوین ایده های تحول خواهانه ما مورد غفلت قرار می گیرد.در واقع، عدم تخصص در سنت، راه تفکر انتقادی راهگشا نسبت به آن را بسته است و نوشدنی از راه نمی رسد.