blog*spot
get rid of this ad | advertise here

سقوط برهنه

ایمیلبايگانی
۱/۲۴/۱۳۸۳
 
امرسون د رقطعه معروفش می گوید:این گلهای سرخ زیر پنجره ام نگران این نیستند که آیا از گل سرخ قبلی زیباترند یا نه و آیا گلهای سرخ بعدی از آنها زیباتر خواهند بود یا خیر.آنها فقط گل سرخند و امروز با خدا زندگی می کنند.

من می پرسم که آیا می توانید تصور کنید که خدایی که شما باورش دارید , زنی سیاهپوست باشد؟!

کلام را و تعاریف را مسکوت می گذارم تا به آنچه که می گذرد هوشیار باشم...به همین سادگی.

*********

سرقولم هستم و مطلب راجع به مسافرتم را خواهم نوشت .در وضعیتی هستم که جز سکوت به چیز دیگری نیاز ندارم.این صفحه را به روز می کنم به احترام همه عزیزانم که به انتظار نوشته من هستند.مثل همیشه دوستتان دارم.