blog*spot
get rid of this ad | advertise here

سقوط برهنه

ایمیلبايگانی
۳/۱۹/۱۳۹۴
 
تصاویر و موسیقی خیلی بهتر از واژه ها بیانگر احوالات منند. حرفها دارم...ولی تا میخواهم بنویسشمان انگار معنی دود می شود و می رود هوا. نمی دانم این موضوع را چطور می شود توصیف کرد یا توضیح داد. ولی میتوانم بگویم که واژه ها مرا فرو کشد و از من می کاهد.