blog*spot
get rid of this ad | advertise here

سقوط برهنه

ایمیلبايگانی
۱۲/۱۹/۱۳۹۳
 
نخواسته بودم و نمی خواهم هم که شیرجه بزنم در تو.
برای من زنده بودن یادم در یادت کافیست، این زنده تر از هر زنده بودنیست.