blog*spot
get rid of this ad | advertise here

سقوط برهنه

ایمیلبايگانی
۴/۰۱/۱۳۸۸
 
بلوچ عزیز
همینقدر می دانم که چشمان ندا هر لحظه با من است و خواب و خوراک ام به زهر مرگ این دختر میهن آغشته است...یاد ندا همراه است با چشمان او و اشکهای تلخ من...