blog*spot
get rid of this ad | advertise here

سقوط برهنه

ایمیلبايگانی
۲/۱۲/۱۳۸۵
 

معمول نگاه انسانها،زیبا معرفی کردن تن زنان نسبت به تن مردان هست.اما واقعا بر اساس چه معیار یا معیارهایی تن زن زیباتر از تن مرد است؟
به نظر من نگاه مسلط که به خصوص از طریق هنر و ادبیات رواج یافته ،نگاه مردان است به تن زنان ، و در واقع بیانی مردانه از زیبایی.اما من خودم حداقل،کمتر شاهد هنر و ادبیات تولید زنان بوده ام که در آن به زیبایی های تن مردان اشارتی رفته باشد.در واقع، د راین زمینه شاهد خلاء بزرگی هستیم.
چرا تن مردان (به دیگر سخن ،ادبیات و هنر اروتیک)در ادبیات و هنر زنان، اینچنین غایب هست؟
خوشحال می شوم اگر دوستان اطلاعاتی در باره تولیدات هنری و ادبی زنان در باره مردان دارند به من معرفی کنند.