blog*spot
get rid of this ad | advertise here

سقوط برهنه

ایمیلبايگانی
۲/۱۱/۱۳۸۵
 
برای بهرام که رفته برای شرکت در مراسم اول ماه مه:

اول ماه مه است و روز جهانی کارگر،

اول ماه مه سالهای اخیر برای من معنایی متفاوت از دوران جهان دو بلوکی دارد که کارگران و سرمایه داران در آن دشمنان آشتی ناپذیر بودند و تضاد آنان پایان ناپذیر.
این روز به طور سمبلیک روز کارگر است و بسیار هم خجسته است تا که فرصتهای هر چه بیشتری برای زندگی بهتر آنان حاصل شود!
اما این روز سمبلیک در عمل و در طی روند خود در چهارچوب سیستم سرمایه داری، محتوایی دگرگونه به خود گرفته است و از کل پیوسته و توده وار و صرفا سیاسی به اسم "طبقه کارگر"، به "فرد"ی یا "گروه"هایی مدنی-محلی یا منطقه ای با تقاضاهای ویژه تبدیل شده اند تا در چهارچوب همین سیستم موجود به کسب و ارتقای حقوق خود به فعالیت بپردازند.
به نظر می رسد وجود دشمنی نظری به نام سیستم سرمایه داری در نزد کارگران،کمرنگ شده و روند فعلی به همکاری عملی کارگران در چهارچوب نهادهای مدنی-صنفی با سرمایه داران بدل شده است.
و همه اینها که گفتم برداشتی کاملا شخصی است.
پیشنهاد می کنم فیلم North Country را ببینید. "تلاشهای موفقیت آمیز" زنی که کارگر معدن در" سیستم سرمایه دار-مردسالار"!!! است برای مبارزه با مزاحمت های جنسی مردان معدنچی و تصویب قوانینی در همین زمینه دراین فیلم به تصویر کشیده است.