blog*spot
get rid of this ad | advertise here

سقوط برهنه

ایمیلبايگانی
۱/۱۵/۱۳۸۵
 
خدای دیگر

وقتی آزادی دیوانگی ست
و... فقط دیوانگان آزادند
خدا شان را عوض كنند...
دیوانه ام اگر عاقل بمانم
و بمانم تا خدا عوضم كند
با نمیدانم چه در كجا

ضرب میزنم خود را با جهانیكه
جیره میكند آزادی را
و می پردازد به كسی
كه خداش را عوض كرده باشد
و در رفته باشد از چكك
برای نشستن در باران

خدای دیگر اما
عاقل تر از آن است
كه جنون ارزان مرا
با ذره ئی از آزادی عوض كند

خالده نیازی شاعره افغان