blog*spot
get rid of this ad | advertise here

سقوط برهنه

ایمیلبايگانی
۴/۰۴/۱۳۸۴
 
انتخابات تمام شد!
وبلاگ نویسان دو دسته شده اند:
1-آنهایی که به شدت سرخورده شده اند چه تحریمی و چه مشارکتی
2-آنهایی که بلافاصله امیدوار شده اند و امید خودشان را نه بر تحلیل ونقد وضعیت موجود که باز بر شعار بنا نهاده اند

در این اثنا آنچه که به نظر من بسیار مهم است سکوت است و اندیشه به فرآیندی که ما را در وضعیت وجود قرار داده است.
نوشتن و نوشتن؛گفتن و گفتن... کمی سکوت کنیم ،با خودمان خلوت کنیم ؛ همه اش گفتن و همه اش نوشتن ،مجال تفکر اساسی را از ما می گیرد.
من با امید دادنهای زودرس و بی اساس و تحلیل هایی که سابقه آنها نشان داده است که با واقعیت فاصله غیر قابل انکاری دارند مخالفم.بیایید به هم اجازه سکوت و خلوت بدهیم .ننوشتم ما یا سکوتمان چیزی را عوض نخواهد کرد ؛غیر از آنکه تلاشی خواهد بود برای تاملی مجدد بر دانسته ها و برداشت هایمان.
ما نیاز جدی به تفکر غیر سیاسی و مبتنی بر داده های صحیح داریم.
اگر بگویم که همه ما در شناخت و فهم واقعیتهای جامعه مان بر خطا بوده ایم پر بیراه نخواهد بود
...