blog*spot
get rid of this ad | advertise here

سقوط برهنه

ایمیلبايگانی
۱/۰۲/۱۳۸۴
 
طرح اصلاحات در سازمان ملل متحد؛ نگاهی انتقادی از سوی دبیر کل
شکل گیری سازمان ملل متحد بعد از جنگ جهانی دوم و تثبیت ساختار آن در فضای جنگ سرد و تداوم این ساختار بعد از فروریختن جهان دوقطبی بدون تجدید نظر در این ساختار، امکان اتخاذ واکنشهای ناظرو فاعل در عرصه سیاست بین الملل که تمایل به تک قطبی شدن دارد ر از این نهاد گرفته است.مدتهاست که سازمان ملل مورد انتقاد نهادهای مدافع حقوق بشر و منتقدان سیستم تک قطبی( منظورم از انتقاد سیستم تک قطبی ،هیستری ضدآمریکایی نیست بل که اشاره به لزوم وجود نظمی بین الملل فراتر از حاکمیت یک یا چند دولت خاص است) قرار دارد .کاتالوگ 63 صفحه ای کوفی عنان روزنه ای است به این نظم نو و چند صدایی که در آن صدای فرد و حقوق فردی رساتر و بلند تر از هر صدایی شنیده میشود.این خبر را به دوست عزیزم حسینقلی خان تقدیم می کنم:
«کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل متحد روز گذشته از این سازمان خواست اصلاحاتی را از جمله افزایش اعضای شورای امنیت و پاکسازی کمیسیون حقوق بشر این سازمان انجام دهند تا این نهاد بین المللی اعتبار جهانی اش را دوباره بدست آورد. عنان در گزارشی که امروز به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه می شود، از شورای امنیت این سازمان خواست قوانینی را درباره شرایط تجویز استفاده از نیروهای نظامی تنظیم کند. پیشنهاد های کوفی عنان بر اقدام چندجانبه جهانی استوار است و نیز در پاسخ به نقدهایی است که اخیرا از مدیریت این سازمان بین المللی صورت گرفته است
دبير كل سازمان ملل پيشنهاد هاى خود را كه در يك كاتالوگ شصت و سه صفحه اى تدوين نموده در جمع نمايندگان كشورهاى جهان تشريح خواهد كرد. اين پيشنهادات از عمليات پيشگيرانه نظامى بر عليه رژيم هاى ضد مردمى گرفته تا به مجازات رساندن سربازان حافظ صلح كه در محل كشور مورد استقرارشان مرتكب خلاف هاى جنسى ميشوند را شامل ميشود. كوفى عنان دبير كل سازمان ملل يك روز قبل از برگزارى مجمع عمومى اين سازمان از همه كشورهاى عضو خواست تا از رفرمهاى همه جانبه براى بهبود وضعيت سازمان ملل كه بزودى شصت سال از تاسيس آن ميگذرد، پشتبيانى نمايند.»
باغ آینه ها با مطلبی د رمورد حمله آمریکا و نی ونای با مطلبی در مورد ارتباطات زنان و مردان .