blog*spot
get rid of this ad | advertise here

سقوط برهنه

ایمیلبايگانی
۱۰/۲۱/۱۳۸۲
 
سازمان غير دولتی انگليسی Save the Children برای کمک به زلزله زدگان بم و انجام پروژه های بلند مدت در شهر بم نياز به کمک جوانان ايرانی که انگليسی می دانند دارد.