۹/۱۰/۱۳۹۹

 


 این کتاب رو آوردم و مثل یک دوست قوی و صمیمیِ زن که هیچگاه در کنارم نداشته ام دارم میخونمش، دلگرم ام می کنه...
انگار تمام خواهران جهان پیشم نشسته اند و وجودم از گرمای حمایت گرم میشه...
 

WOMEN WHO RUN WITH THE WOLVES


هیچ نظری موجود نیست: