۱۲/۱۶/۱۳۸۴

8 مارس

با پذیرش اینکه،در جامعه مدرن،زنان و مردان موجوديت اجتماعی جدا از هم ندارند؛

8 مارس ،روز جهانی زن را گرامی می دارم با آرزوی:
*روزی که خواسته ها و منافع متکثر و متنوع زنان ایرانی از سوی زنان ومردان هر دو، درک شود و صورت واقعیت به خود بگیرد.

*روزی که این منافع و خواسته ها هر کدام موسسه ای مدنی به نمایندگی از خود تشکیل بدهند.

*روزی که تفاوتهای زنان به رسمیت شناخته شود و از اطلاق عنوان کلی فمنیست بدون توجه به گرایش و تقاضاهای خاص آن،و از در هم آمیزی انواع فمنیسم(رادیکال،لیبرال،سوسیالیست،آنارشیست،لزبین،جدایی طلب(جدایی از مردان)،و...) خودداری شود.

*روزی که شاهد الحاق زنان به سایر جنبش های اجتماعی ملی و بین المللی باشیم .

*روزی که فمنیسم ایرانی از سوی خود فمنیستها و فعالین حقوق زنان به محک نقد مستمر و منصفانه و پویا زده شود و نحله های متفاوتی از این جنبش پدید آید تا منافع متکثر و متنوع زنان ایرانی شناسانده شده و متحقق گردد.

*روزی که فمنیسم در ایران در شکل عملی و نهادینه آن، دارای چنان پویایی درونی باشد که بتوانیم "تفاوت" های زنان را در این جنبش مشاهده کنیم و از همسویی متعصبانه به صرف همجنس بودن به همنوایی خواسته ها و منافع خاص ارتقاء پیدا کرده باشیم.
سلسله یادداشت های خانم مهرانگیز کار درمورد زن به لینکهای سمت راست سایت خانم کار مراجعه کنید.

هیچ نظری موجود نیست: