blog*spot
get rid of this ad | advertise here

سقوط برهنه

ایمیلبايگانی
۴/۱۷/۱۳۸۷
 
در تردیدم که ،با افکار اکتسابی مدرن1 و اما شخصیت2 غیر مدرن بتوان رفتاری مدرن داشت.هم از اینروست که با تکیه بر افکار مدرن همه مان منتقد فرهنگی دیگران هستیم اما به لحاظ رفتاری از افراد مورد نقدمان متفاوت نیستیم.
ما هر چقدر هم که افکاری متفاوت ،مدرن تر ، حتی پست مدرن تر،انسان گراتر و هر چه " تر" و "ترین" در معنای مثبت اش را "دارا" بشویم و بدانیم باز به لحاظ رفتار و عمل همان انسان پیش مدرن هستیم.این دور باطل فقط با گرفتن نگاه از دیگران به سوی خود و کلنجار رفتن با خود شکسته می شود.
-------
1-مدرن به معنای محوریت استفاده از فکر و دانش
2-شخصیت به معنای مجموعه ای از آموزش و پرورش توسط نهادهای خانواده ، مدرسه ، دانشگاه و دین