blog*spot
get rid of this ad | advertise here

سقوط برهنه

ایمیلبايگانی
۱/۲۶/۱۳۸۶
 
به زندگی اولترا مشترکی که می زند عشق ,و از آن مهم تر Passion انسانی را داغان می کند باوری ندارم.

نیازی به باز کردن مطلب نمی بینم ،ای بسا تجارب بسیاری از شما نیز در سکوت همراه و همرای من باشد...