blog*spot
get rid of this ad | advertise here

سقوط برهنه

ایمیلبايگانی
۴/۱۰/۱۳۹۳
 
خودم را از زمان بیرون کشیده ام و تو را هم در این بی زمانی برساخته ام..
تو چه می دانی که من از این بی زمانی چه ها برمی کشم و می سازم..
برای خودخواهی خودم ازت معذرت نمی خواهم.
به باورت به بی زمانی باور ندارم.
تو اما باورت به من را از دست منه،
من در بی زمانی واقع ام
..
صد البته که من ربطی به شعر و امور مشابه اش ندارم!