blog*spot
get rid of this ad | advertise here

سقوط برهنه

ایمیلبايگانی
۲/۰۹/۱۳۹۳
 
آدمیان اسباب بازی همدیگه ن و روابط انسانی مهد کودکِ آنان...و من انگار در این نقطه ام..
حلزون های روی زمین بعد از باران..و کلماتی که تو رو به امنیتِ تنهایی ات باز می فرستند..