blog*spot
get rid of this ad | advertise here

سقوط برهنه

ایمیلبايگانی
۱۲/۰۳/۱۳۹۲
 
شاید یکی از بندهای سختِ ذهنیتِ ما نوع نگرش مان به تن است تنها به عنوانِ ابزاری برای خور،خواب و سکس. تن انسان شاهکاری طبیعی است در ابراز عواطف، در حمل خاطره ها، در سخاوتش برای اعطای مواد اولیۀ هنرهای زیبا .
به روز کردن این نظربه تاریخِ 29 شهریورِ 1393:
تن انسان همچنین پدیده ایست در پیوند زدنِ رنج و لذت ارگاسمیک در آن و لحظه)؛ تجربه اش بسیار رازآلود و نو است.. به هنگام آن را بسط خواهم داد..