blog*spot
get rid of this ad | advertise here

سقوط برهنه

ایمیلبايگانی
۵/۱۹/۱۳۹۱
 
ذهن اضافی...
ذهن که بزرگتر از من شد باید حالشو با یک پس گردنی جا آورد و سر جایش نشاند.


Comments:
انتهاش چیه؟
هیچ.
خسته از تمامِ تفکرات، و نیازمندِ گریه.
 
ارسال یک نظر