blog*spot
get rid of this ad | advertise here

سقوط برهنه

ایمیلبايگانی
۷/۰۵/۱۳۸۷
 
تعداد قابل ملاحظه ای از جوانان و حتی میانسالان ایرانی برای مقابله با حقارت های دولت-ملت ایران در صحنه بین المللی و در واقع گریز از هویت محقر فعلی مان در داخل و خارج ،به گذشته قدرتمند ایران باستان در می آویزند.این رویکرد به هویت،برای من این سوال را پیش می آورد که چرا نوستالژی ما از روی دوران پهلوی ها می جهد(می پرد) و به ایران باستان پناه می برد؟آیا وقعا نکته ای مثبت در دوران پهلوی ها برای بالیدن وجود ندارد؟دلیل این گسست ذهنی -هویتی از دوران پهلوی چیست؟

برچسب‌ها:Comments:
مممم...
فکر میکنم دلیل اصلیش عدم مغایرت دوران باستان با فرهنگ توسعه داده شده توسط سیستم آموزشیه. نمیشه از نقشش غافل شد. همچنین، شاید به علت این باشه که گذشته های دور و دراز رمز آلود تر هستن. دیگران رو نمیدونم، ولی خودم رازآلودگی رو بیش از وضوح دوست دارم.
 
عجب..میشه کمی توضیح بدی
 
ارسال یک نظر