blog*spot
get rid of this ad | advertise here

سقوط برهنه

ایمیلبايگانی
۱۲/۱۷/۱۳۸۵
 

8 مارس روز جهانی زن در ایران در حالی برگزار خواهد شد که زنان پیشرو و مدافع حقوق برابر در زندان بسر می برند و این بهترین نمایش از وضعیت حقوقی و اجتماعی زنان در ایران امروز است.برای این زنان جسور و فعال آزادی و تدوام فعالیتهایشان را آرزومندم.
این زنان دستهای خودشان را در باغچه کاشته اند و گریزی از سبز شدن این دستهای توانا نیست،می دانیم...می دانیم و ...می دانند...
آنچه که من می توانم آرزویش را داشته باشم همراهی بیشتر و موثرتر مردان ایرانی غیر از مردان فامیل و خانواده ، با این زنان است .از خواندن خبرهای همراهی همسران این زنان بسیار خوشحال شدم و به این مردان نیز افتخار میکنم.
زیدآبادی و تحلیلهایش را بسیار دوست دارم و مطالعه شان میکنم ولی این برای بار دوم است که وقتی میخواهد راجع به زنان و دستگیریشان بنویسد از زنان به عنوان موجوداتی بی پناه که نباید با آنها چنین رفتار شود یاد میکند و نه به عنوان شهروندانی جسور و قادر که به علت فعال بودن شان و در افتادن با وضعیت موجود دستگیر می شوند.این نوع تحلیلهای دلسوزانه و دل رحمانه از آقای زیدآبادی بعید است و از سویی اشایسته این زنان گاه جسورتر از مردان نیست به هیچوجه.آقای زیدآبادی عزیز:لطفا همانطور که در نوشته هایتان از فعالان مرد به عنوان موجوداتی بی پناه یاد نمی کنید از زنان هم با این عنوان یاد نکنید.

اخبار مربوط به تجمع امروززنان و معلمان در برابر مجلس را در صورت تمایل از وبلاگ پرستو دوکوهکی پی گیری کنید.