blog*spot
get rid of this ad | advertise here

سقوط برهنه

ایمیلبايگانی
۱۲/۰۷/۱۳۸۵
 

واقعیت ها بر حسب پذیرش یا عدم پذیرش ،و فهم یا نافهمی ما در شرایط متفاوت ،می تواند هر طور دیگری تفسیر شود. این بسیار دردناک و حتی وحشتناک است که همه چیزی به طرزی باور نکردنی در دست قدرتمند ذهن "من" نوعی است.از اینکه ذهن ما اینهمه قادر و توانا به تفاسیر و تعابیر متفاوت است و انتخابهای متعدد و در عین حال فراوانی را پیش روی ما می گذارد خوشحال نیستم...در چنین مواقعی طلب دیوانگی شاید زیباترین و به جا ترین طلب شخصی باشد..