blog*spot
get rid of this ad | advertise here

سقوط برهنه

ایمیلبايگانی
۳/۲۴/۱۳۸۵
 
قابل توجه معترضین رنگ فسفری وبلاگ من:
پس زمینه صعود برهنه عزیزمو چطور می بینین؟خوبه؟
اعتراضهای بعدی وارد نیست ها...
من فقط برای امروز اصلاح طلبم ها...
ها ها ها...
از من گفتن!
در ضمن پینگ هم نکردم،اینهم آخر بدجنسی...