blog*spot
get rid of this ad | advertise here

سقوط برهنه

ایمیلبايگانی
۱۲/۱۸/۱۳۸۳
 
سالروز 8مارس بر زنان ومردان گرامی باد!

8مارس یک نماد است برای همه زنانی که می خواهند در جهانی سرشار از« بودن » نفس بکشند.8 مارس نماد نه مبارزه؛ که تلاشی سخت و جانانه برای «بودن» ی د رخور یک انسان است... تلاش هر انسانی برای «بودن» به معنی نفی «بود» دیگری نیست؛به یاری هر انسانی در زیستنی شایسته بود یک انسان درهر لحظه باید شتافت...جهان زیباتر شده است و خواهد شد...